Wednesday Doubles - Begu/Marrero VS Koryttseva/Kustova - redfax