Doubles Wedensday - Senoglu/Shenova VS Santonja Uhlirova - redfax