Wednesday Doubles - Koryttseva/Kustova VS Jidkova Poutchek - redfax